Podmínky věrnostního klientského programu

společnosti ONLINELÉKÁRNA.CZ s.r.o.

(dále jen „Podmínky“)

Obsah:

I.               Úvodní ustanovení

II.              Podmínky členství ve věrnostním programu

III.             Vznik členství ve věrnostním programu

IV.            Zánik členství ve věrnostním programu

V.              Výhody vyplývající z členství ve věrnostním programu

VI.            Zpracování a ochrana osobních údajů

VII.           Závěrečná ustanovení

I.       Úvodní ustanovení

1.     Tyto Podmínky se týkají věrnostního programu Klientská karta společnosti ONLINELÉKÁRNA.CZ s.r.o. (dále jen „Klientská karta“ či „Věrnostní program“), jehož vlastníkem a provozovatelem je společnost ONLINELÉKÁRNA.CZ s.r.o., IČ: 116 36 726, se sídlem: Matulkova 1510/27, Brno – Královo Pole, PSČ: 612 00, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 124036 (dále jen „provozovatel“).

2.     Věrnostní program je určen všem osobám, které splnili níže uvedené podmínky pro účast v něm a stali se tak jeho členy (dále jen „člen“).

3.     Klientská karta slouží zákazníkům společnosti ONLINELÉKÁRNA.CZ s.r.o. k získávání výhod při nákupech zboží, a to jak online, na internetové stránce www.onlinelekarna.cz, tak v síti kamenných prodejen provozovaných společností ONLINELÉKÁRNA.CZ s.r.o.

II.       Podmínky členství ve věrnostním programu

1.         Členem věrnostního programu se může stát pouze osoba starší 18 let, která splňuje podmínky pro účast v něm a která projevila vůli stát se jeho členem.

2.         Každému členovi tohoto věrnostního programu bude vystavena klientská karta, a to buď ve fyzické nebo online podobě. Vystavená klientská karta zůstává po celou dobu trvání tohoto věrnostního programu majetkem provozovatele.

3.         Každý člen může mít pouze jednu platnou klientskou kartu a je povinen užívat jí v souladu s těmito Podmínkami. V případě ztráty či odcizení klientské karty může člen zažádat o vydání nové.

4.         Účelem klientské karty je identifikace zákazníka jako člena věrnostního programu a dále též poskytování výhod vyplývajících z členství ve věrnostním programu.

5.         Klientská karta může být použita i jinou osobou, než je člen věřitelského programu (např. rodinným příslušníkem). Za řádné užívání plně odpovídá členy věrnostního programu, a to i po ukončení členství v něm.

6.         Členství ve věrnostním programu je bezplatné a trvá po dobu trvání věrnostního programu. Provozovatel si vyhrazuje právo věrnostní program zrušit, či změnit jeho podmínky. Při změně těchto Podmínek vystaví provozovatel jejich aktuální znění na svých internetových stránkách, nebo členy věrnostního programu o jejich změně vyrozumí jiným způsobem.

7.         Členství ve věrnostním programu je podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů, který je součástí těchto Podmínek.

8.         Na členství ve věrnostním programu není právní nárok, členem se nemůže stát právnická osoba ani fyzická osoba, která je podnikatelem.

III.       Vznik členství ve věrnostním programu

1.         Členství ve věrnostním programu vzniká vyplněním, podpisem a předáním registračního formuláře provozovateli. Registrační formulář může být vyplněn buď online nebo fyzicky.

2.         Osoba, která má zájem stát se členem věrnostního programu, je povinna vyplnit registrační formulář úplně a pravdivě. Provozovatel nenese odpovědnost za neúplně či chybně vyplněné údaje v registračním formuláři.

3.         Pokud bude vyplněn registrační formulář v online podobě, obdrží nově registrovaný člen přístup do klientského účtu na internetových stránkách provozovatele, ve kterém bude mít přístup k údajům souvisejícím s jeho účastí ve věrnostním programu.

4.         Každá fyzická osoba se může do věrnostního programu registrovat pouze jednou. Provozovatel je oprávněn zamítnout registraci osoby do věrnostního programu v případě, že by měl podezření na nekalé jednání zájemce o členství ve věrnostním programu.

5.         Provozovatel si vyhrazuje právo v případě sporu o okamžik vzniku členství o tomto sporu rozhodnout.

IV.       Zánik členství ve věrnostním programu

1.         Členství v programu může zaniknout jak ukončením ze strany provozovatele i člena programu.

2.         Provozovatel je oprávněn ukončit členství ve věrnostním programu jakéhokoliv člena, a to i bez udání důvodu, zejména však v případě, že by člen věrnostního programu své členství zneužíval, či jinak porušoval tyto Podmínky věrnostního programu (např. při duplicitě registrace ve věrnostním programu).

3.         V případě, že člen již nebude chtít být dále účastníkem věrnostního programu a využívat jeho výhody, může kdykoliv z věrnostního programu vystoupit, a to buď prostřednictvím emailu či osobně v kamenné prodejně provozovatele.

V.       Výhody vyplývající z členství ve věrnostním programu

1.     Účelem klientské karty je mimo jiné poskytování výhodných nabídek členům věrnostního programu, a to zejména poskytování výhodnějších cen produktů nabízených provozovatelem či jejich dopravy, poskytování odměn za pravidelné nákupy atd.

2.     Vytváření výhod pro členy věrnostního programu je privilegiem provozovatele. Jedině provozovatel je oprávněn rozhodovat o tom, jaké výhody poskytne členům věrnostního programu.

3.     Provozovatel informuje členy věrnostního programu o nabízených výhodách, a to zejména emailem či zveřejněním na svých internetových stránkách či pomocí reklamy.

4.     Jednotlivé akční nabídky a slevy nelze sčítat ani jakkoliv kombinovat.

VI.       Zpracování a ochrana osobních údajů

1.     Při zpracování osobních údajů postupuje provozovatel v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů.

2.     Člen věrnostního programu uděluje vyplněním a podpisem (či odsouhlasením těchto Podmínek) výslovný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které o své osobě poskytl v registračním formuláři a dále také k osobním údajům, které byly provozovatelem získány jako důsledek provozování věrnostního programu.

3.     Člen dává výslovný souhlas s profilováním pomocí elektronických prostředků, a to zejména za účelem personalizace výhodných nabídek a přizpůsobení internetových stránek přihlášenému členu věrnostního programu.

4.     Provozovatel, jako správce osobních údajů, je oprávněn shromažďovat osobní údaje členů věrnostního programu po celou dobu trvání jejich členství a dále ještě 10 dní po jeho zániku, poté je provozovatel oprávněn použít osobní údaje bývalého člena věrnostního programu jen za účelem ochrany svých práv, jako práv správce osobních údajů.

5.     Účelem shromažďování osobních údajů provozovatelem je zejména vytváření nákupní historie člena a vyhodnocení interakce léčiv.

6.     Provozovatel zpracovává a ukládá osobní údaje bezpečným automatizovaným způsobem v elektronické podobě či v tištěné podobě manuálně a garantuje bezpečnost poskytnutých osobních údajů.

7.     Člen věrnostního programu má právo kdykoliv požádat provozovatele o přístup ke svým osobním údajům, které provozovatel spravuje a dále také o jejich opravu, smazání či omezení zpracování některých z nich.

8.     Každý člen je oprávněn vznést námitky proti zpracování svých osobních údajů.

9.     Pro účast v tomto věrnostním programu je nutné udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že by člen věrnostního programu v průběhu trvání svého členství souhlas se zpracováním osobních údajů odvolal, zanikne tím jeho členství ve věrnostním programu.

10.  Odvolání souhlasu může člen provést buď emailem, prostřednictvím pošty či osobně v kamenné prodejně provozovatele.

11.  Souhlasem se zpracováním osobních údajů provozovatelem uděluje člen věrnostního programu zároveň i souhlas s jejich poskytnutím osobám či společnostem nutným k provozování obchodní činnosti provozovatele, zejména se jedná o dopravce atd.

12.  Každý člen má právo podat v případě pochybností stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VII.       Závěrečná ustanovení

1.         Veškerá ujednání mezi provozovatelem a členem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah mezi provozovatelem a členem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.         Znění Podmínek věrnostního programu „Klientská karta“ společnosti ONLINELÉKÁRNA.CZ s.r.o. může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3.         Změny provedené provozovatelem nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách provozovatele a vztahují se na všechny, i stávající, členy věrnostního programu.

4.         Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit tento věrnostní program. V případě zrušení informuje provozovatel členy věrnostního programu bez zbytečného odkladu.

5.         Pokud provozovatel odkazuje na Podmínky věrnostního programu, má se za to, že odkazuje na jejich platné znění včetně všech dodatků či jinak učiněných změn.

6.         Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2021.

V Brně dne 1. 12. 2021

                                                                                         ___________________

                                                                                                 Provozovatel